Comitet Stiintific

Advisory Board

Dirk Ansorge, Graduate School of Philosophy and Theology Frankfurt, Germany
Cristian Barta, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Wilhelm Dancă, University of Bucharest, Romania
Lucian Dîncă, University of Bucharest, Romania
Dávid Diósi, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Manfred Hauke, Faculty of Theology Lugano, Swiss
Jan Mikrut, University Gregoriana of Rome, Italy
Zoltan Olah, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Maximilian Pal, Roman Catholic Theological Institute of Roman, Romania
Peter Schallenberg, University of Paderborn, Germany
Giovanni Tangorra, University Lateranum of Rome, Italy

Comitet de Redactie

Editor-in-Chief:
Ştefan Lupu

Executive-editor:
Iulian Faraoanu

Editorial Board:
Fabian Doboş, University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania
Iulian Faraoanu, University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania
Lucian Farcaş, University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania
Ionuţ-Eremia Imbrişca, Roman Catholic Theological Institute of Iasi, Romania
Ştefan Lupu, University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania
Gabriel-Iulian Robu, University „Al.I. Cuza” of Iaşi, Romania

Acreditare

Accreditation Magazine „Theological Dialogue”

ISSN: 1453-8075

DOI: https://doi.org/10.53438/TZRG3026

The journal „THEOLOGICAL DIALOG” has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at

https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=489834

CNCS completed the 2012 evaluation of Romanian scientific magazines in the fields of Arts and Humanist Sciences.

The magazine „Theological Dialogue” confirms on this occasion its placement among the first Romanian magazines in the humanist field by getting the category B in the field entitled „Theology”: Revista Dialog Teologic (CNCS-RREV-2020-0171):

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2016/12/categorii.Reviste.Site_.CNCS_.2020.pdf

The magazine „Theological Dialogue” congratulates the redactors, employees, scientific reviewers, editorial ethic reviewers, employees of partner cultural institutions and, especially, the authors, together with us, made possible the performance of the magazine „Theological Dialogue”.

*

***

Acreditare Revista „Dialog teologic”

Editura Sapientia și revista Dialog Teologic clasificate de CNCS în categoria B din domeniul Teologie

În lunile octombrie-decembrie 2020, prin Comisia sa de Științe Umaniste, Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), organism consultativ al Ministerului Educației și Cercetării, a evaluat revistele și editurile cu caracter științific din România și Republica Moldova.

În urma evaluării, Editura Sapientia și revista Dialog Teologic ale Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași au fost clasificate în categoria B din domeniul Teologie. Categoria B pentru reviste și edituri înseamnă că acestea au un impact semnificativ în domeniu, cu o vizibilitate considerabilă mai ales pe plan național, precum și cu potențial evident de dezvoltare la nivel internațional. Pentru includerea în categoria B este necesară acumularea a cel puțin 75 de puncte. cu o valabilitate de patru ani. Această clasificare este valabilă pentru următorii patru ani (1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2024).

Revista Dialog Teologic (CNCS-RREV-2020-0171):

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2016/12/categorii.Reviste.Site_.CNCS_.2020.pdf

Editura Sapientia (CNCS-RED-2020-0075):

http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2020/12/categorii.Edituri.Site_.CNCS_.2020.pdf

Cu această ocazie aș dori să mulțumesc tuturor membrilor din Consiliul de redacție, din Comisia de referenți, autorilor de cărți și articole, precum și colaboratorilor de la MTS (Media Trust Sapientia) care au contribuit, fiecare cu talentul său, la atingerea acestei performanțe.

Standarde de etică

Standards of editorial ethics at the Publishing House Sapientia
1. Avoiding plagiarism and respecting intellectual property. The publishing house has a growing concern for respecting property rights and avoiding plagiarism. The main responsibility lies with the authors in the editorial contract, expressly stipulating this obligation, including the declaration on their own responsibility that all materials belong to them, the quotations are made in accordance with the legislation in force.

2. The author is asked for copies of the reprinting right for illustrations, graphics, tables, etc. which are subject to copyright.

3. The publication of a volume or an article in a magazine is done only after the ethical evaluation made by 1 or 2 reviewers different from the reviewers that have evaluated the work from a scientific point of view and who should analyze, at least, the following aspects:
a) Risk of plagiarism;
b) Correct mention of the authorship of ideas through bibliographical references;
c) Conflict of interests.

4. In order to avoid the conflict of interests, the volumes and articles proposed for publication will not be able to be made in peer review system by relatives up to the 2nd degree of the author.

5. In the decisions of the editorial board, as well as in other editorial decisions, the persons in conflict of interests will not have the right to vote.

6. Withdrawal from the dissemination of a publication. After the publication for the entire duration of its dissemination, it may be withdrawn from circulation for the following reasons:
a) Plagiarism and copyright infringement;
b) Violation of confidentiality in published research;
c) Exposure of persons or institutions to slanderous and defamatory statements or to the express request of the author.

*

***

Standarde de etică editorială la Editura Sapientia

1. Evitarea plagiaturii şi respectarea proprietăţii intelectuale. Editura are o preocupare crescută pentru respectarea dreptului de proprietate şi evitarea plagiatului. Principala răspundere revine autorilor în contractul editorial stipulându-se expres această obligativitate, inclusiv declaraţia pe propria răspundere ca toate materialele îi aparţin, citările se fac în conformitate cu legislaţia in vigoare.

2. Se solicită autorului copii după dreptul de reprint pentru ilustraţii, grafice, tabele etc. care fac obiectul dreptului de autor.

3. Publicarea unui volum sau a unui articol într-o revista se face numai după evaluarea etică făcută de 1 sau 2 referenţi diferiţi de referenţii care au evaluat din punct de vedere ştiinţific lucrarea şi care trebuie să analizeze cel puţin următoarele aspecte:
a) Riscul de plagiat;
b) Menţionarea corecta a paternităţii ideilor prin trimiteri bibliografice;
c) Conflictul de interese

4. Pentru evitarea conflictului de interese, volumele şi articolele propuse spre publicare nu vor putea fi făcute în sistem de peer review de către rude şi afini până la gradul 2 al autorului.

5. În hotărârile consiliului editorial, cât şi în alte decizii cu caracter editorial persoanele aflate în conflict de interese nu vor avea drept de vot.

6. Retragerea de la difuzare a unei publicaţii. După apariţia unei publicaţii în toată perioada în care aceasta se află în difuzare, aceasta poate fi retrasă de la difuzare pentru următoarele motive:
a) Plagiat şi încălcarea dreptului de autor;
b) Încălcarea confidenţialităţii în cercetarea publicată;
c) Expunerea unor persoane sau instituţii la afirmaţii calomniatoare şi defăimătoare sau la solicitarea expresă a autorului.

Norme de redactare

Methodological norms of text writing

All contributions – studies, articles, reviews – will be sent to the editorial office in electronic format.

The texts will be accompanied by a summary and 10 keywords in Romanian and English.

Some information about the author (s) will be inserted in the first footnote of the contribution: name, institution, post and electronic address (note: the email will be published for the author to be contacted by readers), possibly clarifications regarding the specialization and the titles of some representative publications.

For the methodological norms of text writing, reference will be made to Ștefan Lupu, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie, Sapientia, Iaşi 2009.

Texts writing:

For text writing, it will be used the „.doc” format of Microsoft Word system. In case of using other formats (e.g. .docx, or MacIntosh systems), the text will be converted to .doc or .rtf.

The use of underscores and capital letters in the text will be minimized. Underlines, if absolutely necessary for understanding the context, will be in italics. The capital letters will be used according to the rules of the Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM).

Quotations:

Quotations in classic languages:

 • Latin texts will be written in italics, without quotation marks
  for Greek and Hebrew, respectively, there will be used the fonts SBL Greek, respectively SBL Hebrew, that can be downloaded from the website Society of Biblical Literature:
  https://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_FAQ.aspx

together with use directions.

References to the books of Holy Scripture will be inserted in the text and will be written according to the model

 • Noul Testament, Editura Sapientia, Iași 20082, 7-8
 • Biblica, v. https://www.bsw.org/statics/Biblica_EICr5.pdf, 4-6 (for articles in foreign languages)

The other quotations will be put in quotation marks, depending on the used language:

 • for Romanian and German „…”, respectively «…» for quotations within the quotations
 • for French « … », respectively ‹…› for quotations within the quotations
 • for Italian « … », respectively ‘…’ for quotations within the quotations
 • for English “….”, respectively ‘…’ for quotations within the quotations

it will be considered the punctuation norms of the language the text is written (for French, for example, it will be space before punctuation marks).

Footnotes:

Quotation of ancient authors and patristic sources:

For these categories of quotations, it should be indicated, in the first note or at the text end, the used critical editions. E.g.

 • Ammianus Marcellinus, History, III, ed. J. C. Rolfe, Cambridge, Mass. 1939.
 • Cassiodori – Epiphanii Historia ecclesiastica tripartita, ed. W. Jacob/R. Hanslik, Wien 1952.
 • Eusebiu, Vita Constantini, in: Eusebius Werke, ed. I. A. Heikel, 1. Bd, Leipzig 1902.
 • Eusebiu from Caesareea, Historia ecclesiastica, I-II, ed. K. Lake, London/New York 1926.

In notes the quotation is made as follows:

 • Eusebiu, Historia ecclesiastica 3, 7, 1 (ed. Lake, I, 214).
 • Eusebiu, Vita Constantini 4, 14 (ed. Heikel, 123)

Quotation of secondary literature:

At the first quotation, all bibliographical details will be precised: author, title, place, year of publication, page); these elements are separated by commas, less between place and year of publication.

 • Quoted pages are mentioned without indicating „p.”
 • The translators are not quoted, just in case of literary works (e.g. translation of biblical or patristic texts). The publishing house is not quoted.

Quotation of a monography:

 • o E. Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg 1996, 25.

In case of more authors/editors:

 • M. Bordoni – N. Ciola, Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, Bologna 2000.
 • A. Grillmeier – H. Bacht, ed., Das Konzil von Chalkedon, I-III, Würzburg 1951-1954.

Editors of collective volumes are quoted before the title.

Articles from periodicals:

 • R. Ammicht-Quinn, „Non c’è niente da ridere: la Chiesa può cambiare se stessa”, Concilium 1 (2006) 22-27.

Articles in collective volumes:

 • H. Legrand, „La réalisation de l’Église en un lieu”, in Initiation à la pratique de la théologie, III. Dogmatique II, Paris 1986, 143-345.

Articles in dictionaries/encyclopaedias:

 • E. Kirsten, „Chorbischof”, in Reallexikon für Antike und Christentum, II (1954), 1106-1114.

Electronic materials will be quoted without special characters, by indicating the website:

 • John Paul II, Celebrazione eucaristica in occasione del Congresso mondiale del laicato cattolico, Omelia (26.11.2000), https: // www.vatican.va / holy_father / john_paul_ii / homilies / documents / hf_jp ii_hom_20001126_jubillaity_it.html

For the next quotations from the same paper, it will be used an abbreviation:

Author’s name, without first name, followed by the first words of the paper, or words relevant to the content and indication of the quoted page:

 • Suttner, Das wechselvolle Verhältnis, 57
 • Ammicht-Quinn, „Non c’è niente”, 27
 • Legrand, „La réalisation de l’Église”, 143
 • Kirsten, „Chorbischof”, 1107-1110

The works will be quoted in the same way even if they appear in two consecutive notes (to avoid formulas: idem/eadem, ibidem, read works).

All abbreviations used for the titles of the periodicals or quoted series will be detailed at the end of the article.

If the text requires the use of a special font (other than those specified above), the author is asked to make it available to the editor.

Any references to figures or other annexes will be inserted in the text.

Employees can send articles to the editorial office throughout the year. However, in order to ensure a regularity, the materials proposed to the editorial office for publication will be evaluated and processed every year after January 10 (for the first two issues of the magazine), respectively May 10 (for the last two issues).

*

***

Toate contribuţiile – studii, articole, recenzii – vor fi trimise redacţiei în format electronic.
Textele vor fi însoţite de un rezumat şi 10 cuvinte-cheie în română şi în engleză.

La prima notă de subsol a contribuţiei vor fi inserate câteva informaţii despre autor(i): numele, instituţia, adresa poştală şi cea electronică (notă: e-mail-ul va fi publicat pentru ca autorul să poată fi eventual contactat de cititori), eventual precizări privind specializarea şi titlurile câtorva publicaţii reprezentative.

Pentru normele metodologice de redactare a textelor se va face referinţă la Stefan Lupu, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie, Sapientia, Iaşi 20092.

Redactarea textelor:

Pentru redactarea textului se va folosi formatul „.doc” din sistemul Microsoft Word. În cazul utilizării altor formate (ex. .docx, sau sistemele MacIntosh), textul va fi convertit .doc sau .rtf.

Vor fi reduse la minimum utilizarea sublinierilor şi majusculelor în text. Sublinierile, dacă sunt absolut necesare pentru înţelegerea contextului, se vor face cu caractere italice. Majusculele se vor folosi după regulile Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM).

Citările:

Citatele în limbile clasice:

 • textele în latină vor fi scrise cu caractere italice, fără ghilimele
  pentru limba greacă, respectiv ebraică, vor fi folosite fonturile SBL Greek, respectiv SBL Hebrew, care se pot descărca de pe site-ul Society of Biblical Literature:
  https://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_FAQ.aspx

împreună cu indicaţiile de folosire.

Referinţele la cărţile Sfintei Scripturi se vor insera în text şi vor fi redactate după modelul

 • Noul Testament, Editura Sapientia, Iaşi 20082, 7-8
 • Biblica, v. https://www.bsw.org/statics/Biblica_EICr5.pdf, 4-6 (pt. articolele în limbi străine)

Celelalte citate vor fi puse în ghilimele, în funcţie de limba utilizată:

 • pentru română şi germană „…”, respectiv «…» pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru franceză « … », respectiv ‹…› pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru italiană « … », respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru engleză “….”, respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor

Se va ţine cont de normele de punctuaţie ale limbii în care se redactează textul (pentru franceză, de pildă, se va tasta spaţiu înaintea semnelor de punctuaţie).

Notele de subsol:

Citarea autorilor antici şi a surselor patristice:

Pentru aceste categorii de citări trebuie indicate, în prima notă sau la sfârşitul textului, ediţiile critice folosite. Ex:

 • Ammianus Marcellinus, History, III, ed. J. C. Rolfe, Cambridge, Mass. 1939.
 • Cassiodori – Epiphanii Historia ecclesiastica tripartita, ed. W. Jacob/R. Hanslik, Wien 1952.
 • Eusebiu, Vita Constantini, în: Eusebius Werke, ed. I. A. Heikel, 1. Bd, Leipzig 1902.
 • Eusebiu din Caesareea, Historia ecclesiastica, I-II, ed. K. Lake, London/New York 1926.

În note citarea se face după cum urmează:

 • Eusebiu, Historia ecclesiastica 3, 7, 1 (ed. Lake, I, 214).
 • Eusebiu, Vita Constantini 4, 14 (ed. Heikel, 123)

Citarea literaturii secundare:

La prima citare, se vor preciza toate detaliile bibliografice: autor, titlu, loc, an de apariţie, pagină); aceste elemente se separă prin virgule, mai puţin între locul şi anul apariţiei.

 • Paginile citate se menţionează fără indicaţia „p.”
 • Nu se citează traducătorii decât în cazul operelor literare (ex. traducerile textelor biblice sau patristice).
 • Nu se citează editura.

Citarea unei monografii:

 • E. Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg 1996, 25.

În cazul mai multor autori/editori:

 • M. Bordoni – N. Ciola, Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, Bologna 2000.
 • A. Grillmeier – H. Bacht, ed., Das Konzil von Chalkedon, I-III, Würzburg 1951-1954.

Editorii volumelor colective se citează înaintea titlului.

Articolele din periodice:

 • R. Ammicht-Quinn, „Non c’è niente da ridere: la Chiesa può cambiare se stessa”, Concilium 1 (2006) 22-27.

Articole în volume colective:

 • H. Legrand, „La réalisation de l’Église en un lieu”, în Initiation à la pratique de la théologie. III. Dogmatique II, Paris 1986, 143-345.

Articole în dicţionare/enciclopedii:

 • E. Kirsten, „Chorbischof”, în Reallexikon für Antike und Christentum, II (1954), 1106-1114.

Materialele electronice se vor cita fără caractere speciale, cu indicarea site-ului:

 • o John Paul II, Celebrazione eucaristica in occasione del Congresso mondiale del laicato cattolico, Omelia (26.11.2000), https: // www.vatican.va / holy_father / john_paul_ii / homilies / documents / hf_jp ii_hom_20001126_jubillaity_it.html

Pentru citările următoare din aceeaşi lucrare, se va folosi o prescurtare:

Numele autorului, fără prenume, urmat de primele cuvinte ale lucrării, sau de cuvintele relevante pentru conţinut şi indicaţia paginii citate:

 • Suttner, Das wechselvolle Verhältnis, 57
 • Ammicht-Quinn, „Non c’è niente”, 27
 • Legrand, „La réalisation de l’Église”, 143
 • Kirsten, „Chorbischof”, 1107-1110

Se vor cita în acelaşi fel lucrările chiar dacă apar în două note consecutive (de evitat formulele: idem/eadem, ibidem, op. cit).

Toate abrevierile folosite pentru titlurile periodicelor sau seriilor citate vor fi detaliate la sfârşitul articolului.

Dacă textul impune folosirea unui font special (altul decât acelea precizate mai sus), autorul este rugat să-l pună la dispoziţia redacţiei.

Se vor insera în text eventualele trimiteri la figuri sau alte anexe.

Colaboratorii pot trimite redacţiei articole pe tot parcursul anului. Pentru asigurarea unei periodicităţi însă, materialele propuse redacţiei spre publicare vor fi evaluate şi prelucrate în fiecare an după 10 ianuarie (pentru primele două numere ale revistei), respectiv 10 mai (pentru ultimele două numere).

Instructiuni pentru autori

In order to make the most accurate and efficient assessment of the scientific quality and market value of the materials proposed for publication, the authors are requested that the publication proposal include information on the following aspects:

Mandatory criteria:
1. Submitting the full article.
An article will not be judged only on the basis of significant excerpts, as the Editorial staff of the magazine should verify the non-existence of plagiarism, the effective possibility of publishing the paper in time etc.
The peer-review editorial evaluation process includes two stages: one for the evaluation of significant fragments, which has an eliminatory character, and the second, for the editorial analysis of the volume, in which the entire content of the volume is evaluated.

2. Abstract of the volume in Romanian and English.

3. A set of 10 keywords.

4. Technical information about the article: number of pages, illustrations, diagrams, tables, etc. (if you want to publish them in colour, please specify).

5. The clear framing of the article in one of the publishing fields of the Magazine Theological Dialogue:
– PHILOSOPHY, THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES
– HISTORY AND CULTURAL STUDIES
– EDUCATIONAL

6. A declaration of conformity with the editorial rules of the Magazine Theological Dialogue and the declaration of acceptance of the evaluation of the article by the reviewers of the Magazine Theological Dialogue.

7. Sending a letter of intent. The letter of intent will present the arguments considered significant by the author for the acceptance for publication of the paper and the reason for choosing the Magazine Theological Dialogue.

8. Sending the CV accompanied by a short description, 10-15 lines and a photo. The description should contain information from the biography of the author of the paper (e.g. previous publications, courses taught, internships, researches realized etc.). Sending a description of the author is not an eliminatory criterion but can improve the score of the paper.

* Pay attention to the drafting of the editorial proposal! It should not have spelling, expression errors, should not be ambiguous or to have unclear things. It should be coherent and concise, to allow the reviewers to understand exactly what it is about, what elements of novelty and scientific or cultural value the volume proposes.

It is an advantage to send a letter of intent containing the following information:

 • Clear identification of the benefits and advantages that readers and especially students, masters and doctoral students have after reading the proposed volume.
 • Information, if any, on the type of audience that may be interested in the volume e.g. students, teachers, researchers and where possible an approximate number of targeted readers will be indicated.
 • It will be presented in a few paragraphs the subject and theme of the volume, the epistemological, methodological, cultural approach, the purposes considered when the volume was developed, (e.g. the intention to be a university course, a monograph, a doctoral thesis, etc.) about the research that was the basis for the elaboration of the volume if necessary.
 • The original character of the publication and the way it differs from other existing publications on the market.
 • The main works in the bibliography, which have significantly contributed to the elaboration of your volume as a paradigm, as a methodology, as a vision, ideas that you have argued or fought.
 • What are the main gaps in the knowledge in the field in which the volume that determined you to elaborate is published (research gaps); If you could identify such gaps.
 • How do you think the field in which you publish will evolve and for how long do you anticipate that the information presented in the volume will be obsolete and out of date.
 • How many books with similar content have you identified on the Romanian or international market that you have identified in the elaboration of the volume?

*

***

 

Pentru a se realiza o cât mai corectă şi eficientă evaluare a calităţii ştiinţifice şi a valorii de piaţa a materialelor propuse spre publicare, autorii sunt rugaţi ca in propunerea de publicare să fie cuprinse informaţii despre următoarele aspecte:

Criterii obligatorii:

1. Trimiterea articolului integral. Nu va fi jurizat un articol doar pe baza fragmentelor semnificative, întrucât Redacţia revistei trebuie sa verifice inexistenta plagiatului, posibilitatea efectiva de publicare a lucrării în termen etc.
Procesul de evaluare editorială tip peer-review cuprinde doua etape: una de evaluare a fragmentelor semnificative, care are caracter eliminatoriu şi a doua, de analiză editorială a volumului, în care se evaluează întreg conţinutul volumului.

2. Abstractul volumului in limba romană şi în limba engleza.

3. Un set de 10 cuvinte cheie (keywords).

4. Informaţii tehnice despre articol: numărul de pagini, ilustraţii, scheme, tabele etc. (în cazul in care se doreşte publicarea color a acestora vă rugăm să specificaţi).

5. Încadrarea clara a articolului în unul din domeniile de publicare ale Revistei Dialog teologic:
– FILOSOFIE, TEOLOGIE ŞI STUDII RELIGIOASE
– ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE
– EDUCAŢIONAL

6. O declaraţie de conformitate faţa de regulile de redactare ale Revistei Dialog teologic şi declaraţia de acceptare a evaluării articolului de către referenţii Revistei Dialog teologic.

7. Trimiterea unei scrisori de intenţie. În scrisoare de intenţie se vor prezenta argumentele considerate de autor semnificative pentru acceptarea la publicare a lucrării şi motivul alegerii Revistei Dialog teologic.

8. Trimiterea CV-ului însoţit de o scurta descriere, de 10-15 rânduri şi o fotografie. Descrierea trebuie să conţină informaţii din biografia autorului lucrării (ex. publicaţii anterioare, cursuri predate, stagii, cercetări efectuate etc.). Trimiterea unei descrieri a autorului, nu este criteriu eliminatoriu dar poate îmbunătăţi punctajul lucrării.

* Atenţie la redactarea propunerii editoriale! Aceasta nu trebuie sa aibă greşeli de ortografie, exprimare, nu trebuie să fie ambiguă, sau să aibă neclarităţi. Trebuie sa fie coerenta şi concisă, să permită referenţilor să înţeleagă exact despre ce este vorba, ce elemente de noutate şi valoare ştiinţifică sau culturală propune volumul.

Constituie un avantaj trimiterea unei scrisori de intenţie cuprinzând următoarele informaţii:

 • Identificarea clara a beneficiilor şi avantajelor pe care cititorii şi mai ales studenţii, masteranzii şi doctoranzii le au în urma lecturii volumului propus.
 • Informaţii, daca exista, cu privire la tipul de public care ar putea fi interesat de volum ex: studenţi, cadre didactice, cercetători şi acolo unde este posibil se va indica un număr aproximativ de cititori vizaţi.
 • Se va prezenta în câteva paragrafe subiectul şi tematica volumului, abordarea epistemologică, metodologică, culturală, scopurile avute în vedere când a fost elaborat volumul, (ex. Intenţia de a fi un curs universitar, o monografie, o teza de doctorat etc.) date despre cercetarea care a stat la baza elaborării volumului daca este cazul.
 • Caracterul inedit al publicaţiei şi modul în care diferă de alte publicaţii existente pe piaţă.
 • Principalele lucrări din bibliografie, care au contribuit semnificativ la elaborarea volumului d-voastră ca paradigmă, ca metodologie, ca viziune, idei pe care le-aţi argumentat sau combătut.
 • Care sunt principalele lipsuri (gaps) în cunoaşterea din domeniul în care se publică volumul care v-a determinat să-l elaboraţi (research gaps); Dacă aţi putut identifica astfel de lacune.
 • Cum credeţi că va evolua domeniul în care publicaţi şi cam in cat timp prevedeţi că informaţiile prezentate în volum vor fi perimate şi nu vor mai fi de actualitate.
 • Cate cărţi cu conţinut similar aţi identificat pe piaţa românească sau internaţională pe care le-aţi identificat în elaborarea volumului?

Procesul peer review

I. Description of peer review process:
The reviewers of Publishing House Sapientia are personalities of the scientific or cultural life recognized at national and international level having the scientific title of doctor in the specialty.

The types of peer-reviews carried out within Publishing House Sapientia are: peer-review and blind peer-review.

1. The peer-review process of the magazines and publications of Publishing House Sapientia takes place in the following stages:

 • the texts are analyzed in the editorial office to see if they correspond to the orientation of the publication or to the editorial category in which it was included and if it complies with the editorial quality standards;
 • after this verification, the texts of the articles or the abstract and the significant fragments, of the volumes, or the complete volume as the case may be, are sent to the Reviewers Commission of the Publishing House Sapientia;
 • the reviewers communicate to the editorial staff the decision, and, as the case may be, their observations and exigencies;
 • the editorial office sends to the author the decision of the reviewers and the modifications requested by the reviewers. After the requested modifications are made, the text or abstract and the significant fragments, return to the same reviewers for the final decision.

2. The process of Blind Peer Review is that process that involves a team of experts in evaluating and reviewing a material proposed for publication. The evaluators participating in this action should come from scientific and academic backgrounds as diverse as possible, from areas of expertise related to that proposed by the material sent for evaluation.

Within the Sapientia editorial Programs, the scientific evaluation is done in at least one of the following ways depending on the specifics of the Program:

a) Blind Peer Review
The reviewers selected from the general review base of the publishing house receive for evaluation either the complete work or the content, the description of the volume and significant fragments of it. Each reviewer will independently analyze the text proposed for publication according to the following criteria for evaluating the scientific quality:

 • The quality of the information with reference to the conceptual correctness of the paper;
 • The original contribution of the paper and the degree of novelty;
 • Clarity of the scientific objectives of the paper;
 • The value of the methodology where it exists or is needed;
 • The credibility of the results and their clarity within the research papers;
 • The quality of the bibliography and the existence of references for any publication or volume of scientific nature;
 • Originality, depth, scientific contribution;
 • Quality of writing and expression;
 • Other criteria considered by the reviewer.

As most of the Sapientia Publishing Programs have the character of a selection and not of a contest, the papers should receive a minimum number of points for all the criteria to be admitted to publication.

The results can be: – for books and articles in collective volumes – acceptance, acceptance with modifications or rejection. If one reviewer requests acceptance and another rejects, the paper is evaluated by a third reviewer whose proposal is decisive. In case of acceptance with modifications, the author is requested to make the necessary corrections.

b) Evaluation by guest reviewers
The Director of the Publishing House or the editor-in-chief may request, in addition to the peer-review, some expert reviewers with high experience and recognition in the field, the professional opinion on the volume to be published. They can propose to the publishing house the acceptance of the volume, or they can propose motivated its rejection.

c) Reviewers to the author’s proposal
The authors are invited to propose themselves specialized reviewers together with the submitted paper proposed for publication. They can be the coordinators of the doctoral theses, other members of the doctoral commission etc.

The opinions of the reviewers proposed by the authors will be considered by the Editor-in-Chief or the Director of the Publishing House in the final decision of acceptance for publication. The suggestions of the reviewers proposed by the author cannot replace the peer-review made by the reviewers of the Publishing House Sapientia.

II. Editorial evaluation
For all the books published in the Publishing House Sapientia, an editorial evaluation will be made, in terms of possible impact, the target group of readers, the possibility of dissemination and promotion etc. Within this stage, made by the editors of the Publishing House Sapientia, the circulation proposed by the publishing house and the value of the co-financing granted by the Publishing House or the Roman-Catholic Theological Institute are established. This can be set between 0 and 100%, depending on the scientific or cultural quality resulting from the evaluation of the reviewers.

The editorial evaluation considers: the development of the book market in the field, the number of volumes on the market dealing with the same or similar topics, volumes published by the Publishing House Sapientia on the same or similar topics, the author’s notoriety, topicality and debate on the topic in mass-media and specialized literature, the impact of previous author’s volumes highlighted in sales, quotations, introduction of the volume in bibliographies, etc. or pre-orders on books on the topic of volume or related topics.

Any scientific or cultural book should be approved by both scientific and ethical evaluation and the editorial one as well in order to be published.

By exception, books with special cultural or scientific value, but which have low addressability on the market, may be proposed for full funding in programs of institutions such as: Roman Catholic Episcopate of Iasi, Conference of Bishops of Romania etc.

III. Collective volume selections in the Steps to Excellence program
In the scientific editorial practice of the Publishing House Sapientia, the collective volumes are made within the Steps To Excellence Program, these being of 3 kinds:
1. the proceedings of some scientific events;
2. collective volumes with peer-review;
3. collective volumes by direct invitation.
In the proceedings, the scientific quality control is done by the scientific board of the conference, the responsibility for acceptance or rejection falling on the chairmen. If the conferences have not submitted the full article to the peer-review process, it is carried out within the Publishing House Sapientia.

IV. Collective volumes with coordinator and peer-reviewer
Within the calls for publication in the Sapientia Steps Towards Excellence Program, there will be general thematic calls, for papers from a certain scientific area, as well as targeting a particular field or subdomain of research.

V. Collective volumes at the coordinator’s invitation
The publishing house appoints a volume coordinator with recognized and significant activity in a certain field that the publishing house identifies as current, relevant or little covered on the Romanian or international market.

The coordinator or coordinators, one or maximum 3, have the freedom to invite authors from the country and abroad to write on the respective field. The selection is made on the basis of the previous analyzes of the authors, respectively of the notoriety and the impact that the papers of the respective authors have in the scientific community.

The coordinators are responsible for the scientific quality of the volumes. An author is invited to publish on the basis of previously published texts and not on the basis of a publication proposal, as such, the responsibility for the selection of authors concerns both the estimation of the quality of the article and the risk of contingency articles.

The coordinator will provide the volume to some reviewers of at least the same scientific notoriety as the authors, carrying out a peer-review selection process, jointly managed by the volume coordinator and the quality commission of the Roman Catholic Theological Institute in Iasi. The standards are those of blind peer-review and cannot be lower than the general ones of the Publishing House Sapientia.

VI. Acceptance / rejection standards
Acceptance-rejection standards are different depending on each Program, so in international magazines especially those indexed or proposed for ISI indexation:
– the minimum acceptance score must be 70% higher of the maximum, no indicator can fall below 50% of the maximum possible score.

The only exception is the Program for the Promotion of Young Researchers where the average score and the minimum score for each indicator must be at 70% of the maximum possible score.

The expected average acceptance rate is 30% for BDI indexed international scientific publications or for publications for which the Publishing House ensures international visibility including open sources.

*

***

 

I. Descrierea procesului de peer review:

Referenţii Editurii Sapientia sunt personalităţi ale vieţii ştiinţifice sau culturale recunoscute la nivel naţional şi internaţional având titlul ştiinţific de doctor in specialitate.

Tipurile de peer-review desfăşurate în cadrul Editurii Sapientia sunt: peer-review şi blind peer-review.

1. Procesul de peer-review al revistelor şi publicaţiilor Editurii Sapientia se desfăşoară în următoarele etape:

 • textele sunt analizate în redacţie pentru a vedea dacă corespund orientării publicaţiei sau categoriei editoriale în care a fost încadrată şi dacă respectă standardele de calitate editorială;
 • după această verificare, textele articolelor sau abstractul şi fragmentele semnificative, ale volumelor, sau volumul integral după caz, sunt transmise Comisiei de referenţi a Editurii Sapientia;
 • referenţii comunică redacţiei decizia, şi, după caz, observaţiile şi exigentele lor;
 • redacţia transmite autorului decizia referenţilor şi modificările solicitate de referenţi.

După ce modificările solicitate sunt realizate, textul sau abstractul şi fragmentele semnificative, se întorc la aceiaşi referenţi pentru decizia finală.

2. Procesul de Blind Peer Review este acel proces care antrenează o echipă de experţi in evaluarea şi revizuirea unui material propus către publicare. Evaluatorii care participa la această acţiune trebuie sa provină din medii ştiinţifice şi academice cât mai variate, din arii de expertiză corelate cu cea propusă prin materialul trimis spre evaluare.

În cadrul Programelor editoriale Sapientia, evaluarea ştiinţifică se face în cel puţin una dintre următoarele maniere în funcţie de specificul Programului:

a) Blind Peer Review
Review-erii selectaţi din baza generală de reviewer ai editurii primesc spre evaluare fie lucrarea integrală, fie cuprinsul, descrierea volumului şi fragmente semnificative din acesta. Fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare după următoarele criterii de evaluare a calităţii ştiinţifice:

 • Calitatea informaţiei cu referire la corectitudinea conceptuala a lucrării;
 • Contribuţia originală a lucrării şi gradul de noutate;
 • Claritatea obiectivelor ştiinţifice ale lucrării;
 • Valoarea metodologiei acolo unde există sau este necesară;
 • Credibilitatea rezultatelor şi claritatea acestora în cadrul lucrărilor de cercetare;
 • Calitatea bibliografiei şi existenţei referinţelor pentru orice publicaţie sau volum cu caracter ştiinţific;
 • Originalitate, profunzime, contribuţie ştiinţifică;
 • Calitatea redactării şi exprimării;
 • Alte criterii avute în vedere de referent.

Deoarece majoritatea Programelor Editurii Sapientia au caracterul unei selecţii şi nu a unui concurs, lucrările trebuie să primească un număr minimal de puncte la toate criteriile pentru a fi admise la publicare.

Rezultatele pot fi: – pentru cărţi şi articole în volume colective – acceptare, acceptare cu modificări sau respingere. În cazul in care un referent solicită acceptare iar un altul respinge, lucrarea este evaluată de un al treilea referent a cărui propunere are caracter decisiv. În cazul acceptării cu modificări se solicită autorului efectuarea corecturilor necesare.

b) Evaluarea de către referenţi invitaţi
Directorul Editurii sau redactorul şef poate solicita, suplimentar faţă de peer-review, unor referenţi experţi cu înaltă experienţă şi recunoaştere in domeniu, opinia profesionala asupra volumului ce urmează a fi publicat. Aceştia pot propune editurii acceptarea volumului, sau pot propune motivat respingerea acestuia.

c) Referenţi la propunerea autorului
Autorii sunt invitaţi să propună ei înşişi referenţi de specialitate odată cu depunerea lucrării propuse spre publicare. Aceştia pot fi coordonatorii tezelor de doctorat, alţi membri ai comisiei doctorale etc.

Opiniile referenţilor propuşi de autori, vor fi luate in considerare de către Redactorul şef sau Directorul Editurii în decizia finală a acceptării la publicare. Sugestiile referenţilor propuşi de autor nu pot înlocui peer-review-ul realizat de referenţi ai Editurii Sapientia.

II. Evaluarea editoriala
Pentru toate cărţile apărute în Editura Sapientia se va realiza o evaluare editoriala, sub aspectul posibilului impact, grupului ţinta de cititori, posibilitate de difuzare şi promovare etc. În cadrul acestei etape, realizată de redactorii Editurii Sapientia, se stabilesc tirajul propus de editură şi valoarea cofinanţării acordate de Editură sau Institutul Teologic Romano-Catolic. Aceasta poate fi stabilită între 0 şi 100%, în funcţie de calitatea ştiinţifică sau culturală rezultată din evaluarea referenţilor.

Sunt avute în vedere în evaluarea editorială: dezvoltarea pieţii de carte in domeniu, numărul de volume pe piaţa care tratează aceeaşi temă sau teme similare, volume publicate de Editura Sapientia pe aceeaşi tema sau teme similare, notorietatea autorului, actualitatea temei şi dezbaterea pe tema respectivă în mass-media şi literatura de specialitate, impactul volumelor autorului anterioare evidenţiate în vânzări, citări, introducerea volumului in bibliografii etc. sau precomenzi asupra unor cărţi pe tema volumului sau teme apropiate.

Orice carte cu caracter ştiinţific sau cultural trebuie să fie aprobată atât la evaluarea ştiinţifică şi etică, cât şi la cea editorială pentru a putea fi publicată.

Prin excepţie, cărţile cu valoare culturală sau ştiinţifică deosebită, dar care au adresabilitatea redusă pe piaţa, vor putea fi propuse spre finanţare integrală in cadrul unor Programe ale unor instituţii precum: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Conferinţa Episcopilor din România etc.

III. Selecţii de volume colective în programul Trepte Către Excelenţă
În practica editorială ştiintifica a Editurii Sapientia volumele colective se realizează în cadrul Programului Trepte Către Excelenţă, acestea fiind de 3 feluri:

1. proceding-urile unor manifestări ştiinţifice;
2. volume colective cu peer-review;
3. volume colective cu invitaţie directa.

În cadrul proceding-urilor, controlul calităţii ştiinţifice se face de către board-ul ştiinţific al conferinţei, responsabilitatea acceptării sau respingerii revenind chairman-ilor. În cazul in care conferinţele nu au supus articolul integral procesului de peer-review, acesta se realizează în cadrul Editurii Sapientia.

IV. Volumele colective cu coordonator şi peer-reviewer
În cadrul apelurilor pentru publicare în Programul Sapientia Trepte Către Excelenţă, vor exista apeluri tematice generale, pentru lucrări dintr-o anumita arie ştiinţifică, precum şi care vizează un domeniu sau subdomeniu particular de cercetare.

V. Volume colective la invitaţia coordonatorului
Editura desemnează un coordonator de volum cu activitate recunoscută şi semnificativă într-un anumit domeniu pe care editura o identifica ca fiind de actualitate, relevantă sau puţin acoperit pe piaţa româneasca sau internaţională.

Coordonatorul sau coordonatorii, unul sau maxim 3, au libertatea de a invita autori din ţara şi străinătate care să scrie pe domeniul respectiv. Selecţia se face pe baza analizelor anterioare ale autorilor, respectiv a notorietăţii şi impactului pe care lucrările respectivilor autori le au in comunitatea ştiinţifică.

Coordonatorii sunt responsabili de calitatea ştiinţifică a volumelor. Un autor este invitat să publice în baza textelor publicate anterior şi nu in baza unei propuneri de publicare, ca atare, responsabilitatea selecţiei autorilor priveşte atât estimarea calităţii articolului, cât şi a riscului unor articole de contingenţă.

Coordonatorul va supune volumul atenţiei unor referenţi cel puţin de aceeaşi notorietate ştiinţifică ca si autorii, realizând un proces de selecţie de tip peer-review, administrat in comun de coordonatorul de volum şi comisia de calitate a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Standardele sunt cele de blind peer-review şi nu pot fi mai mici decât cele generale ale Editurii Sapientia.

VI. Standarde de acceptare/ respingere
Standardele de acceptare – respingere sunt diferite în funcţie de fiecare Program in parte, astfel in revistele cu caracter internaţional în special cele indexate sau propuse spre indexare ISI:
– punctajul minim de acceptare trebuie sa fie superior în proporţie de 70% din maximum, nici un indicator neputând cobori sub 50% din maximul punctajului posibil.

Singura excepţie o reprezintă Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători unde media punctajului cât si punctajul minim pentru fiecare indicator trebuie sa fie la 70% din punctajul maxim posibil.

Rata de acceptare medie aşteptată este de 30% pentru publicaţii ştiinţifice internaţionale indexate BDI sau pentru publicaţiile pentru care Editura asigura vizibilitate internaţională inclusiv open sources.

Comisia de referenti

The reviewers of the Magazine „Theological Dialogue” are personalities of the scientific or cultural life recognized at national and international level having the scientific title of doctor in the specialty.

The peer-review process of the magazine „Theological Dialogue” takes place in the following stages:
– the texts are analyzed in the editorial office to see if they correspond to the orientation of the publication or editorial category in which it was included and if it complies with the editorial quality standards;
– after this verification, the texts of the articles are sent to the Reviewers Commission of the Publishing House Sapientia;
– the reviewers communicate to the editorial staff the decision, and, as the case may be, their observations and exigencies;
– the editorial office sends to the author the decision of the reviewers and the modifications requested by the reviewers.
After the requested modifications are made, the text returns to the same reviewers for the final decision.

REVIEWERS COMMISSION OF THE MAGAZINE „THEOLOGICAL DIALOGUE”

Dirk Ansorge, Graduate School of Philosophy and Theology Frankfurt, Germany
Cristian Barta, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Wilhelm Dancă, University of Bucharest, Romania
Lucian Dîncă, University of Bucharest, Romania
Dávid Diósi, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Manfred Hauke, Faculty of Theology Lugano, Swiss
Jan Mikrut, University Gregoriana of Rome, Italy
Zoltan Olah, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Maximilian Pal, Roman Catholic Theological Institute of Roman, Romania
Peter Schallenberg, University of Paderborn, Germany
Giovanni Tangorra, University Lateranum of Rome, Italy

***

Referenţii Revistei „Dialog Teologic” sunt personalităţi ale vieţii ştiinţifice sau culturale recunoscute la nivel naţional şi internaţional având titlul ştiinţific de doctor in specialitate.

Procesul de peer-review al revistei „Dialog teologic” se desfăşoară în următoarele etape:
– textele sunt analizate în redacţie pentru a vedea dacă corespund orientării publicaţiei sau categoriei editoriale în care a fost încadrată şi dacă respectă standardele de calitate editorială;
– după această verificare, textele articolelor sunt transmise Comisiei de referenţi a Editurii Sapientia;
– referenţii comunică redacţiei decizia, şi, după caz, observaţiile şi exigentele lor;
– redacţia transmite autorului decizia referenţilor şi modificările solicitate de referenţi.
După ce modificările solicitate sunt realizate, textul se întoarce la aceiaşi referenţi pentru decizia finală.

COMISIA DE REFERENŢI AI REVISTEI „DIALOG TEOLOGIC”

Dirk Ansorge, Graduate School of Philosophy and Theology Frankfurt, Germany
Cristian Barta, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Wilhelm Dancă, University of Bucharest, Romania
Lucian Dîncă, University of Bucharest, Romania
Dávid Diósi, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Manfred Hauke, Faculty of Theology Lugano, Swiss
Jan Mikrut, University Gregoriana of Rome, Italy
Zoltan Olah, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Maximilian Pal, Roman Catholic Theological Institute of Roman, Romania
Peter Schallenberg, University of Paderborn, Germany
Giovanni Tangorra, University Lateranum of Rome, Italy

Obiective

1. The primary objective of the magazine „Theological Dialogue” is to promote theological and philosophical research, in a permanent dialogue with contemporary society.

2. From the primary objective derive other secondary objectives, no less important, which the Magazine „Theological Dialogue” aims to achieve:

a) supporting the research activity of teachers and students from the Roman Catholic Theological Institute „Saint Joseph” in Iasi, as well as from other theological institutes in the country;

b) supporting the pastoral activity of priests and their lay collaborators in our local Church;

c) promoting dialogue with contemporary society.

3. The primary objective, as well as the secondary ones proposed by the Magazine “Theological Dialogue”, are part of a fundamental vision that aims at:

a) the exercise of the magisterial ministry (munus docendi) which Jesus Christ entrusted to his Church and through which he desires to lead believers and people of good will to know and live in truth;

b) strengthening the personality of our local Church, in dialogue with the other Christian Churches in the country, as well as with civil society;

c) promoting the cultural and theological values of our local Church and sharing with the theological and cultural values of the universal Church;

d) increasing the theological and religious level of the clergy and lay believers in our local Church;

e) forming and promoting new generations of priests and lay believers, the foundation of tomorrow of our local Church.

*

***

 

1. Revista „Dialog teologic” are ca obiectiv primar promovarea cercetării teologice şi filozofice, într-un dialog permanent cu societatea contemporană.

2. Din obiectivul primar derivă alte obiective secundare, nu mai puţin importante, pe care Revista „Dialog teologic” şi-a propus să le realizeze:

a) sprijinirea activităţii de cercetare a profesorilor şi studenţilor de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, precum şi de la alte Institute teologice din ţară;

b) sprijinirea activităţii pastorale a preoţilor şi a colaboratorilor lor laici din Biserica noastră locală;

c) promovarea dialogului cu societatea contemporană.

3. Obiectivul primar, precum şi cele secundare pe care şi le-a propus Revista „Dialog teologic” se înscriu într-o viziune de fond care urmăreşte:

a) exercitarea slujirii magisteriale (munus docendi) pe care Isus Cristos a încredinţat-o Bisericii sale şi prin care doreşte să-i conducă pe credincioşi şi pe oamenii de bunăvoinţă la cunoaşterea şi trăirea în adevăr;

b) întărirea personalităţii Bisericii noastre locale, în dialog cu celelalte Biserici creştine din ţară, precum şi cu societatea civilă;

c) promovarea valorilor culturale şi teologice din Biserica noastră locală şi împărtăşirea cu valorile teologice şi culturale din Biserica universală;

d) creşterea nivelului teologic şi religios al clerului şi credincioşilor laici din Biserica noastră locală;

e) formarea şi promovarea noilor generaţii de preoţi şi credincioşi laici, fundamentul de mâine al Bisericii noastre locale.