Instructiuni pentru autori

In order to make the most accurate and efficient assessment of the scientific quality and market value of the materials proposed for publication, the authors are requested that the publication proposal include information on the following aspects:

Mandatory criteria:
1. Submitting the full article.
An article will not be judged only on the basis of significant excerpts, as the Editorial staff of the magazine should verify the non-existence of plagiarism, the effective possibility of publishing the paper in time etc.
The peer-review editorial evaluation process includes two stages: one for the evaluation of significant fragments, which has an eliminatory character, and the second, for the editorial analysis of the volume, in which the entire content of the volume is evaluated.

2. Abstract of the volume in Romanian and English.

3. A set of 10 keywords.

4. Technical information about the article: number of pages, illustrations, diagrams, tables, etc. (if you want to publish them in colour, please specify).

5. The clear framing of the article in one of the publishing fields of the Magazine Theological Dialogue:
– PHILOSOPHY, THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES
– HISTORY AND CULTURAL STUDIES
– EDUCATIONAL

6. A declaration of conformity with the editorial rules of the Magazine Theological Dialogue and the declaration of acceptance of the evaluation of the article by the reviewers of the Magazine Theological Dialogue.

7. Sending a letter of intent. The letter of intent will present the arguments considered significant by the author for the acceptance for publication of the paper and the reason for choosing the Magazine Theological Dialogue.

8. Sending the CV accompanied by a short description, 10-15 lines and a photo. The description should contain information from the biography of the author of the paper (e.g. previous publications, courses taught, internships, researches realized etc.). Sending a description of the author is not an eliminatory criterion but can improve the score of the paper.

* Pay attention to the drafting of the editorial proposal! It should not have spelling, expression errors, should not be ambiguous or to have unclear things. It should be coherent and concise, to allow the reviewers to understand exactly what it is about, what elements of novelty and scientific or cultural value the volume proposes.

It is an advantage to send a letter of intent containing the following information:

 • Clear identification of the benefits and advantages that readers and especially students, masters and doctoral students have after reading the proposed volume.
 • Information, if any, on the type of audience that may be interested in the volume e.g. students, teachers, researchers and where possible an approximate number of targeted readers will be indicated.
 • It will be presented in a few paragraphs the subject and theme of the volume, the epistemological, methodological, cultural approach, the purposes considered when the volume was developed, (e.g. the intention to be a university course, a monograph, a doctoral thesis, etc.) about the research that was the basis for the elaboration of the volume if necessary.
 • The original character of the publication and the way it differs from other existing publications on the market.
 • The main works in the bibliography, which have significantly contributed to the elaboration of your volume as a paradigm, as a methodology, as a vision, ideas that you have argued or fought.
 • What are the main gaps in the knowledge in the field in which the volume that determined you to elaborate is published (research gaps); If you could identify such gaps.
 • How do you think the field in which you publish will evolve and for how long do you anticipate that the information presented in the volume will be obsolete and out of date.
 • How many books with similar content have you identified on the Romanian or international market that you have identified in the elaboration of the volume?

*

***

 

Pentru a se realiza o cât mai corectă şi eficientă evaluare a calităţii ştiinţifice şi a valorii de piaţa a materialelor propuse spre publicare, autorii sunt rugaţi ca in propunerea de publicare să fie cuprinse informaţii despre următoarele aspecte:

Criterii obligatorii:

1. Trimiterea articolului integral. Nu va fi jurizat un articol doar pe baza fragmentelor semnificative, întrucât Redacţia revistei trebuie sa verifice inexistenta plagiatului, posibilitatea efectiva de publicare a lucrării în termen etc.
Procesul de evaluare editorială tip peer-review cuprinde doua etape: una de evaluare a fragmentelor semnificative, care are caracter eliminatoriu şi a doua, de analiză editorială a volumului, în care se evaluează întreg conţinutul volumului.

2. Abstractul volumului in limba romană şi în limba engleza.

3. Un set de 10 cuvinte cheie (keywords).

4. Informaţii tehnice despre articol: numărul de pagini, ilustraţii, scheme, tabele etc. (în cazul in care se doreşte publicarea color a acestora vă rugăm să specificaţi).

5. Încadrarea clara a articolului în unul din domeniile de publicare ale Revistei Dialog teologic:
– FILOSOFIE, TEOLOGIE ŞI STUDII RELIGIOASE
– ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE
– EDUCAŢIONAL

6. O declaraţie de conformitate faţa de regulile de redactare ale Revistei Dialog teologic şi declaraţia de acceptare a evaluării articolului de către referenţii Revistei Dialog teologic.

7. Trimiterea unei scrisori de intenţie. În scrisoare de intenţie se vor prezenta argumentele considerate de autor semnificative pentru acceptarea la publicare a lucrării şi motivul alegerii Revistei Dialog teologic.

8. Trimiterea CV-ului însoţit de o scurta descriere, de 10-15 rânduri şi o fotografie. Descrierea trebuie să conţină informaţii din biografia autorului lucrării (ex. publicaţii anterioare, cursuri predate, stagii, cercetări efectuate etc.). Trimiterea unei descrieri a autorului, nu este criteriu eliminatoriu dar poate îmbunătăţi punctajul lucrării.

* Atenţie la redactarea propunerii editoriale! Aceasta nu trebuie sa aibă greşeli de ortografie, exprimare, nu trebuie să fie ambiguă, sau să aibă neclarităţi. Trebuie sa fie coerenta şi concisă, să permită referenţilor să înţeleagă exact despre ce este vorba, ce elemente de noutate şi valoare ştiinţifică sau culturală propune volumul.

Constituie un avantaj trimiterea unei scrisori de intenţie cuprinzând următoarele informaţii:

 • Identificarea clara a beneficiilor şi avantajelor pe care cititorii şi mai ales studenţii, masteranzii şi doctoranzii le au în urma lecturii volumului propus.
 • Informaţii, daca exista, cu privire la tipul de public care ar putea fi interesat de volum ex: studenţi, cadre didactice, cercetători şi acolo unde este posibil se va indica un număr aproximativ de cititori vizaţi.
 • Se va prezenta în câteva paragrafe subiectul şi tematica volumului, abordarea epistemologică, metodologică, culturală, scopurile avute în vedere când a fost elaborat volumul, (ex. Intenţia de a fi un curs universitar, o monografie, o teza de doctorat etc.) date despre cercetarea care a stat la baza elaborării volumului daca este cazul.
 • Caracterul inedit al publicaţiei şi modul în care diferă de alte publicaţii existente pe piaţă.
 • Principalele lucrări din bibliografie, care au contribuit semnificativ la elaborarea volumului d-voastră ca paradigmă, ca metodologie, ca viziune, idei pe care le-aţi argumentat sau combătut.
 • Care sunt principalele lipsuri (gaps) în cunoaşterea din domeniul în care se publică volumul care v-a determinat să-l elaboraţi (research gaps); Dacă aţi putut identifica astfel de lacune.
 • Cum credeţi că va evolua domeniul în care publicaţi şi cam in cat timp prevedeţi că informaţiile prezentate în volum vor fi perimate şi nu vor mai fi de actualitate.
 • Cate cărţi cu conţinut similar aţi identificat pe piaţa românească sau internaţională pe care le-aţi identificat în elaborarea volumului?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *