Standarde de etică

Standards of editorial ethics at the Publishing House Sapientia
1. Avoiding plagiarism and respecting intellectual property. The publishing house has a growing concern for respecting property rights and avoiding plagiarism. The main responsibility lies with the authors in the editorial contract, expressly stipulating this obligation, including the declaration on their own responsibility that all materials belong to them, the quotations are made in accordance with the legislation in force.

2. The author is asked for copies of the reprinting right for illustrations, graphics, tables, etc. which are subject to copyright.

3. The publication of a volume or an article in a magazine is done only after the ethical evaluation made by 1 or 2 reviewers different from the reviewers that have evaluated the work from a scientific point of view and who should analyze, at least, the following aspects:
a) Risk of plagiarism;
b) Correct mention of the authorship of ideas through bibliographical references;
c) Conflict of interests.

4. In order to avoid the conflict of interests, the volumes and articles proposed for publication will not be able to be made in peer review system by relatives up to the 2nd degree of the author.

5. In the decisions of the editorial board, as well as in other editorial decisions, the persons in conflict of interests will not have the right to vote.

6. Withdrawal from the dissemination of a publication. After the publication for the entire duration of its dissemination, it may be withdrawn from circulation for the following reasons:
a) Plagiarism and copyright infringement;
b) Violation of confidentiality in published research;
c) Exposure of persons or institutions to slanderous and defamatory statements or to the express request of the author.

*

***

Standarde de etică editorială la Editura Sapientia

1. Evitarea plagiaturii şi respectarea proprietăţii intelectuale. Editura are o preocupare crescută pentru respectarea dreptului de proprietate şi evitarea plagiatului. Principala răspundere revine autorilor în contractul editorial stipulându-se expres această obligativitate, inclusiv declaraţia pe propria răspundere ca toate materialele îi aparţin, citările se fac în conformitate cu legislaţia in vigoare.

2. Se solicită autorului copii după dreptul de reprint pentru ilustraţii, grafice, tabele etc. care fac obiectul dreptului de autor.

3. Publicarea unui volum sau a unui articol într-o revista se face numai după evaluarea etică făcută de 1 sau 2 referenţi diferiţi de referenţii care au evaluat din punct de vedere ştiinţific lucrarea şi care trebuie să analizeze cel puţin următoarele aspecte:
a) Riscul de plagiat;
b) Menţionarea corecta a paternităţii ideilor prin trimiteri bibliografice;
c) Conflictul de interese

4. Pentru evitarea conflictului de interese, volumele şi articolele propuse spre publicare nu vor putea fi făcute în sistem de peer review de către rude şi afini până la gradul 2 al autorului.

5. În hotărârile consiliului editorial, cât şi în alte decizii cu caracter editorial persoanele aflate în conflict de interese nu vor avea drept de vot.

6. Retragerea de la difuzare a unei publicaţii. După apariţia unei publicaţii în toată perioada în care aceasta se află în difuzare, aceasta poate fi retrasă de la difuzare pentru următoarele motive:
a) Plagiat şi încălcarea dreptului de autor;
b) Încălcarea confidenţialităţii în cercetarea publicată;
c) Expunerea unor persoane sau instituţii la afirmaţii calomniatoare şi defăimătoare sau la solicitarea expresă a autorului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *