Norme de redactare

Methodological norms of text writing

All contributions – studies, articles, reviews – will be sent to the editorial office in electronic format.

The texts will be accompanied by a summary and 10 keywords in Romanian and English.

Some information about the author (s) will be inserted in the first footnote of the contribution: name, institution, post and electronic address (note: the email will be published for the author to be contacted by readers), possibly clarifications regarding the specialization and the titles of some representative publications.

For the methodological norms of text writing, reference will be made to Ștefan Lupu, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie, Sapientia, Iaşi 2009.

Texts writing:

For text writing, it will be used the „.doc” format of Microsoft Word system. In case of using other formats (e.g. .docx, or MacIntosh systems), the text will be converted to .doc or .rtf.

The use of underscores and capital letters in the text will be minimized. Underlines, if absolutely necessary for understanding the context, will be in italics. The capital letters will be used according to the rules of the Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM).

Quotations:

Quotations in classic languages:

 • Latin texts will be written in italics, without quotation marks
  for Greek and Hebrew, respectively, there will be used the fonts SBL Greek, respectively SBL Hebrew, that can be downloaded from the website Society of Biblical Literature:
  https://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_FAQ.aspx

together with use directions.

References to the books of Holy Scripture will be inserted in the text and will be written according to the model

 • Noul Testament, Editura Sapientia, Iași 20082, 7-8
 • Biblica, v. https://www.bsw.org/statics/Biblica_EICr5.pdf, 4-6 (for articles in foreign languages)

The other quotations will be put in quotation marks, depending on the used language:

 • for Romanian and German „…”, respectively «…» for quotations within the quotations
 • for French « … », respectively ‹…› for quotations within the quotations
 • for Italian « … », respectively ‘…’ for quotations within the quotations
 • for English “….”, respectively ‘…’ for quotations within the quotations

it will be considered the punctuation norms of the language the text is written (for French, for example, it will be space before punctuation marks).

Footnotes:

Quotation of ancient authors and patristic sources:

For these categories of quotations, it should be indicated, in the first note or at the text end, the used critical editions. E.g.

 • Ammianus Marcellinus, History, III, ed. J. C. Rolfe, Cambridge, Mass. 1939.
 • Cassiodori – Epiphanii Historia ecclesiastica tripartita, ed. W. Jacob/R. Hanslik, Wien 1952.
 • Eusebiu, Vita Constantini, in: Eusebius Werke, ed. I. A. Heikel, 1. Bd, Leipzig 1902.
 • Eusebiu from Caesareea, Historia ecclesiastica, I-II, ed. K. Lake, London/New York 1926.

In notes the quotation is made as follows:

 • Eusebiu, Historia ecclesiastica 3, 7, 1 (ed. Lake, I, 214).
 • Eusebiu, Vita Constantini 4, 14 (ed. Heikel, 123)

Quotation of secondary literature:

At the first quotation, all bibliographical details will be precised: author, title, place, year of publication, page); these elements are separated by commas, less between place and year of publication.

 • Quoted pages are mentioned without indicating „p.”
 • The translators are not quoted, just in case of literary works (e.g. translation of biblical or patristic texts). The publishing house is not quoted.

Quotation of a monography:

 • o E. Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg 1996, 25.

In case of more authors/editors:

 • M. Bordoni – N. Ciola, Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, Bologna 2000.
 • A. Grillmeier – H. Bacht, ed., Das Konzil von Chalkedon, I-III, Würzburg 1951-1954.

Editors of collective volumes are quoted before the title.

Articles from periodicals:

 • R. Ammicht-Quinn, „Non c’è niente da ridere: la Chiesa può cambiare se stessa”, Concilium 1 (2006) 22-27.

Articles in collective volumes:

 • H. Legrand, „La réalisation de l’Église en un lieu”, in Initiation à la pratique de la théologie, III. Dogmatique II, Paris 1986, 143-345.

Articles in dictionaries/encyclopaedias:

 • E. Kirsten, „Chorbischof”, in Reallexikon für Antike und Christentum, II (1954), 1106-1114.

Electronic materials will be quoted without special characters, by indicating the website:

 • John Paul II, Celebrazione eucaristica in occasione del Congresso mondiale del laicato cattolico, Omelia (26.11.2000), https: // www.vatican.va / holy_father / john_paul_ii / homilies / documents / hf_jp ii_hom_20001126_jubillaity_it.html

For the next quotations from the same paper, it will be used an abbreviation:

Author’s name, without first name, followed by the first words of the paper, or words relevant to the content and indication of the quoted page:

 • Suttner, Das wechselvolle Verhältnis, 57
 • Ammicht-Quinn, „Non c’è niente”, 27
 • Legrand, „La réalisation de l’Église”, 143
 • Kirsten, „Chorbischof”, 1107-1110

The works will be quoted in the same way even if they appear in two consecutive notes (to avoid formulas: idem/eadem, ibidem, read works).

All abbreviations used for the titles of the periodicals or quoted series will be detailed at the end of the article.

If the text requires the use of a special font (other than those specified above), the author is asked to make it available to the editor.

Any references to figures or other annexes will be inserted in the text.

Employees can send articles to the editorial office throughout the year. However, in order to ensure a regularity, the materials proposed to the editorial office for publication will be evaluated and processed every year after January 10 (for the first two issues of the magazine), respectively May 10 (for the last two issues).

*

***

Toate contribuţiile – studii, articole, recenzii – vor fi trimise redacţiei în format electronic.
Textele vor fi însoţite de un rezumat şi 10 cuvinte-cheie în română şi în engleză.

La prima notă de subsol a contribuţiei vor fi inserate câteva informaţii despre autor(i): numele, instituţia, adresa poştală şi cea electronică (notă: e-mail-ul va fi publicat pentru ca autorul să poată fi eventual contactat de cititori), eventual precizări privind specializarea şi titlurile câtorva publicaţii reprezentative.

Pentru normele metodologice de redactare a textelor se va face referinţă la Stefan Lupu, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie, Sapientia, Iaşi 20092.

Redactarea textelor:

Pentru redactarea textului se va folosi formatul „.doc” din sistemul Microsoft Word. În cazul utilizării altor formate (ex. .docx, sau sistemele MacIntosh), textul va fi convertit .doc sau .rtf.

Vor fi reduse la minimum utilizarea sublinierilor şi majusculelor în text. Sublinierile, dacă sunt absolut necesare pentru înţelegerea contextului, se vor face cu caractere italice. Majusculele se vor folosi după regulile Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM).

Citările:

Citatele în limbile clasice:

 • textele în latină vor fi scrise cu caractere italice, fără ghilimele
  pentru limba greacă, respectiv ebraică, vor fi folosite fonturile SBL Greek, respectiv SBL Hebrew, care se pot descărca de pe site-ul Society of Biblical Literature:
  https://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_FAQ.aspx

împreună cu indicaţiile de folosire.

Referinţele la cărţile Sfintei Scripturi se vor insera în text şi vor fi redactate după modelul

 • Noul Testament, Editura Sapientia, Iaşi 20082, 7-8
 • Biblica, v. https://www.bsw.org/statics/Biblica_EICr5.pdf, 4-6 (pt. articolele în limbi străine)

Celelalte citate vor fi puse în ghilimele, în funcţie de limba utilizată:

 • pentru română şi germană „…”, respectiv «…» pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru franceză « … », respectiv ‹…› pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru italiană « … », respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor
 • pentru engleză “….”, respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor

Se va ţine cont de normele de punctuaţie ale limbii în care se redactează textul (pentru franceză, de pildă, se va tasta spaţiu înaintea semnelor de punctuaţie).

Notele de subsol:

Citarea autorilor antici şi a surselor patristice:

Pentru aceste categorii de citări trebuie indicate, în prima notă sau la sfârşitul textului, ediţiile critice folosite. Ex:

 • Ammianus Marcellinus, History, III, ed. J. C. Rolfe, Cambridge, Mass. 1939.
 • Cassiodori – Epiphanii Historia ecclesiastica tripartita, ed. W. Jacob/R. Hanslik, Wien 1952.
 • Eusebiu, Vita Constantini, în: Eusebius Werke, ed. I. A. Heikel, 1. Bd, Leipzig 1902.
 • Eusebiu din Caesareea, Historia ecclesiastica, I-II, ed. K. Lake, London/New York 1926.

În note citarea se face după cum urmează:

 • Eusebiu, Historia ecclesiastica 3, 7, 1 (ed. Lake, I, 214).
 • Eusebiu, Vita Constantini 4, 14 (ed. Heikel, 123)

Citarea literaturii secundare:

La prima citare, se vor preciza toate detaliile bibliografice: autor, titlu, loc, an de apariţie, pagină); aceste elemente se separă prin virgule, mai puţin între locul şi anul apariţiei.

 • Paginile citate se menţionează fără indicaţia „p.”
 • Nu se citează traducătorii decât în cazul operelor literare (ex. traducerile textelor biblice sau patristice).
 • Nu se citează editura.

Citarea unei monografii:

 • E. Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg 1996, 25.

În cazul mai multor autori/editori:

 • M. Bordoni – N. Ciola, Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, Bologna 2000.
 • A. Grillmeier – H. Bacht, ed., Das Konzil von Chalkedon, I-III, Würzburg 1951-1954.

Editorii volumelor colective se citează înaintea titlului.

Articolele din periodice:

 • R. Ammicht-Quinn, „Non c’è niente da ridere: la Chiesa può cambiare se stessa”, Concilium 1 (2006) 22-27.

Articole în volume colective:

 • H. Legrand, „La réalisation de l’Église en un lieu”, în Initiation à la pratique de la théologie. III. Dogmatique II, Paris 1986, 143-345.

Articole în dicţionare/enciclopedii:

 • E. Kirsten, „Chorbischof”, în Reallexikon für Antike und Christentum, II (1954), 1106-1114.

Materialele electronice se vor cita fără caractere speciale, cu indicarea site-ului:

 • o John Paul II, Celebrazione eucaristica in occasione del Congresso mondiale del laicato cattolico, Omelia (26.11.2000), https: // www.vatican.va / holy_father / john_paul_ii / homilies / documents / hf_jp ii_hom_20001126_jubillaity_it.html

Pentru citările următoare din aceeaşi lucrare, se va folosi o prescurtare:

Numele autorului, fără prenume, urmat de primele cuvinte ale lucrării, sau de cuvintele relevante pentru conţinut şi indicaţia paginii citate:

 • Suttner, Das wechselvolle Verhältnis, 57
 • Ammicht-Quinn, „Non c’è niente”, 27
 • Legrand, „La réalisation de l’Église”, 143
 • Kirsten, „Chorbischof”, 1107-1110

Se vor cita în acelaşi fel lucrările chiar dacă apar în două note consecutive (de evitat formulele: idem/eadem, ibidem, op. cit).

Toate abrevierile folosite pentru titlurile periodicelor sau seriilor citate vor fi detaliate la sfârşitul articolului.

Dacă textul impune folosirea unui font special (altul decât acelea precizate mai sus), autorul este rugat să-l pună la dispoziţia redacţiei.

Se vor insera în text eventualele trimiteri la figuri sau alte anexe.

Colaboratorii pot trimite redacţiei articole pe tot parcursul anului. Pentru asigurarea unei periodicităţi însă, materialele propuse redacţiei spre publicare vor fi evaluate şi prelucrate în fiecare an după 10 ianuarie (pentru primele două numere ale revistei), respectiv 10 mai (pentru ultimele două numere).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *